logo Mazowiecki OW NFZ bliżej pacjenta
Strona główna

Drukuj stronę

Archiwizowano 15.06.2011 r.
Informacja w sprawie składania i rozpatrywania skarg i wniosków

Treść archiwalna
W związku z koniecznością dostosowania zadań NFZ do zapisów ustawy o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta, od 2 lipca 2010 r. zadania Biur Rzeczników Praw Pacjenta w centrali
i oddziałach wojewódzkich Funduszu przejmują komórki do spraw skarg i wniosków.

Będą one odpowiedzialne za przyjmowanie i rozpatrywanie skarg pacjentów związanych
z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez zakłady opieki zdrowotnej w ramach umowy
z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Jednocześnie przypominamy, że pacjent, którego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane
w sposób dla niego zadowalający, może złożyć skargę także do innych instytucji:
  • Biura Rzecznika Praw Pacjenta,
  • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej,
  • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych,
  • Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Sekcja Skarg i Wniosków
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
Tel. (22) 582 84 02

Warszawa, 01 Lipca 2010 roku


 

 


 
 
© Narodowy Fundusz Zdrowia 2008
Narodowy Fundusz Zdrowia