logo Mazowiecki OW NFZ bliżej pacjenta
Strona główna

Drukuj stronę

Ambulatoryjne leczenie uzdrowiskowe

Ubezpieczony współdecyduje o wyborze uzdrowiska spośród tych, z którymi zostały podpisane umowy oraz sam wybiera termin kuracji uzdrowiskowej. Leczenie w trybie ambulatoryjnym trwa od 6 do 18 dni zabiegowych. Aby skorzystać z takiej formy leczenia, należy poprosić swojego lekarza pierwszego kontaktu lub specjalistę o wystawienie skierowania na leczenie uzdrowiskowe - ambulatoryjne. Następnie należy to skierowanie potwierdzić w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ ( formalności te są załatwiane do 7 dni, Fundusz pokrywa koszty przynajmniej 3 zabiegów) i z zakładem lecznictwa uzdrowiskowego, do którego otrzymał skierowanie. Uzgodnienie terminu powinno nastąpić nie później niż 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia leczenia. Zakład lecznictwa uzdrowiskowego potwierdza pacjentowi uzgodniony termin rozpoczęcia leczenia w formie pisemnej lub elektronicznej


Ubezpieczony ponosi koszty przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego oraz we własnym zakresie zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie.

Wyjeżdżając na leczenie uzdrowiskowe należy zabrać:

potwierdzone przez oddział wojewódzki Funduszu skierowanie na leczenie uzdrowiskowe,

dowód tożsamości,

aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego,

wyniki badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych oraz karty informacyjne z leczenia szpitalnego, które mogą mieć związek ze skierowaniem lub leczeniem w uzdrowisku

stale przyjmowane leki na cały okres pobytu,

Świadczeniodawca zobowiązany jest zapewnić:

wstępne badanie lekarskie w dniu rozpoczęcia leczenia,

codzienną możliwość dostępu do lekarza prowadzącego leczenie, doraźne interwencje lekarskie,

nie mniej niż 3 zabiegi fizykalne dziennie w ciągu od 6 do 18 dni zabiegowych, ukierunkowane na leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania ubezpieczonego do uzdrowiska, uzależnione od wskazań i przeciwwskazań lekarskich,

6 dni zabiegowych w tygodniu,

możliwość dokupienia na życzenie ubezpieczonego dodatkowych zabiegów, za zgodą lekarza, z wpisaniem do dokumentacji woli ich zakupu przez ubezpieczonego,

zabezpieczenie w leki zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Opłaty w trakcie pobytu w uzdrowisku.

za okres pobytu na leczeniu uzdrowiskowym może być pobierana opłata miejscowa, której wysokość w poszczególnych uzdrowiskach jest zróżnicowana – jednak nie może być ona wyższa niż 3,42 zł dziennie,

opłaty związane z ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków nie są obowiązkowe,

Świadczeniodawca nie może pobierać od ubezpieczonych dodatkowych opłat, chyba, że jest to przewidziane w odrębnych przepisach lub wynika z dwustronnej umowy cywilno prawnej.


Rezygnacja z otrzymanego skierowania na leczenie uzdrowiskowe
w przypadku rezygnacji przez ubezpieczonego z potwierdzonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe, zwrot tego skierowania do Funduszu powinien być dokonany w trybie natychmiastowym,

każda rezygnacja z potwierdzonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe powinna być pisemnie uzasadniona i udokumentowana,

za uzasadnione, zgodnie z procedurą Jednolitego sposobu i trybu potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe w oddziałach wojewódzkich NFZ, wprowadzoną Zarządzeniem Prezesa Nr 66 z dnia 27 września 2005r.), przyjmuje się następujące sytuacje: wypadek losowy, choroba ubezpieczonego, potwierdzone odpowiednim dokumentem.

w przypadku uzasadnionej rezygnacji z potwierdzonego skierowania, oddział wojewódzki NFZ może w miarę posiadanych możliwości wyznaczyć nowy termin realizacji skierowania w okresie jego ważności;

skierowanie na leczenie uzdrowiskowe jest ważne 12 miesięcy licząc od dnia jego wystawienia,

zwrócone potwierdzone skierowanie na leczenie uzdrowiskowe Fundusz przekazuje do lekarza, który je wystawił,

w przypadku rezygnacji uzasadnionej lekarz ubezpieczonego może wystawić i przesłać ponowne skierowanie w dowolnym czasie,

Zgodnie z zawartą umową Świadczeniodawca jest zobowiązany udzielać ubezpieczonemu świadczeń, z zachowaniem najwyższej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i respektując prawa pacjenta, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz obowiązującymi przepisami.

Wszystkie ewentualne skargi i wnioski dotyczące realizacji świadczeń w czasie pobytu w sanatorium uzdrowiskowym należy składać bezpośrednio u Świadczeniodawcy.

Zarządzenie Prezesa Nr 66


 

 


 
 
© Narodowy Fundusz Zdrowia 2008
Narodowy Fundusz Zdrowia