logo Mazowiecki OW NFZ bliżej pacjenta
Strona główna

Drukuj stronę

Ogłoszenie
o konkursie ofert na zawieranie przez Narodowy Fundusz Zdrowia
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej


Na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań (Dz. U. Nr 273, poz. 2719)

Mazowiecki Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
z siedzibą w Warszawie ul. Sienkiewicza 12/14, 00-010 Warszawa
zaprasza Świadczeniodawców

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 85.1 – usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego),
w przedmiocie świadczeń opieki zdrowotnej:

 • Programy profilaktyczne i promocja zdrowia (kod: 10, skrót: PRO)

 • w zakresie:
  program wczesnej, wielospecjalistycznej, kompleksowej, skoordynowanej i ciągłej pomocy dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu i jego rodzinie

  Wartość postępowania wynosi nie więcej niż 1 548 000 PLN.

  Oferty mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w „Szczegółowych warunkach postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2005 roku” oraz „Szczegółowych materiałach informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej”, dla danego rodzaju świadczeń, zwanych dalej „szczegółowymi warunkami i materiałami”.

  Oferta na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który należy pobrać ze strony internetowej www.nfz-warszawa.pl lub siedziby Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Warszawie, ul. Sienkiewicza 12/14 w godz. 8–16 od poniedziałku do piątku

  od dnia 7 października 2005 roku.


  Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej (z podpisanymi wszystkimi stronami dokumentów należących do oferty) oraz elektronicznej, w zamkniętych kopertach lub paczkach
  z pieczątką oferenta, od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 16, w siedzibie Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Warszawie, ul. Sienkiewicza 12/14

  do dnia 21 października 2005 roku

  Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
  w Warszawie, ul. Sienkiewicza 12/14

  dnia 25 października 2005 roku o godz. 10.00


  Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ www.nfz-warszawa.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Warszawie, ul. Sienkiewicza 12/14

  dnia 8 listopada 2005 roku
  Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

  Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.

  Świadczeniodawcy, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga.

  Materiały informacyjne...do pobrania
  Zapytanie ofertowe...do pobrania

  Warszawa dnia 7 października 2005 roku.

   

   


   
   
  © Narodowy Fundusz Zdrowia 2008
  Narodowy Fundusz Zdrowia