logo Mazowiecki OW NFZ bliżej pacjenta
Strona główna

Drukuj stronę

Ogłoszenie
o konkursie ofert na zawieranie przez Narodowy Fundusz Zdrowia
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej


Na podstawie art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań (Dz. U. Nr 273, poz. 2719)

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
z siedzibą w Warszawie ul. Sienkiewicza 12/14, 00-010 Warszawa
zaprasza Świadczeniodawców

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 85.1 ? usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego), w przedmiocie świadczeń opieki zdrowotnej:

 • Leczenie Stomatologiczne na terenie gminy Pacyna


 • Wartość postępowania wynosi nie więcej niż 31 740 PLN.


  Oferty mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w ?Szczegółowych warunkach postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2005 roku? oraz ?Szczegółowych materiałach informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej?, dla danego rodzaju świadczeń, zwanych dalej ?szczegółowymi warunkami i materiałami?.

  Oferta na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który należy pobrać ze strony internetowej www.nfz-warszawa.pl lub siedziby Delegatury Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock w godz. 8?16 od poniedziałku do piątku

  od dnia 30 maja 2005 roku.


  Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej (z podpisanymi wszystkimi stronami dokumentów należących do oferty) oraz elektronicznej, w zamkniętych kopertach lub paczkach z pieczątką oferenta, od poniedziałku do piątku w godz. 8 ? 16, w Delegaturze Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock

  do dnia 10 czerwca 2005 roku


  Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Delegatury Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Płocku

  dnia 15 czerwca 2005 roku o godz. 10.00


  Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ www.nfz-warszawa.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie Delegatury Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock

  dnia 20 czerwca 2005 roku


  Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

  Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.

  Świadczeniodawcy, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga.

  Warszawa, dnia 27 maja 2005 roku

  Materiały informacyjne...do porania
  Zapytanie ofertowe...do porania

   

   


   
   
  © Narodowy Fundusz Zdrowia 2008
  Narodowy Fundusz Zdrowia