logo Mazowiecki OW NFZ bliżej pacjenta
Strona główna

Drukuj stronę

Aneksowanie umów wieloletnich na 2013 rok w rodzajach: Ratownictwo Medyczne (RTM) oraz Pomoc Doraźna i Transport Sanitarny (PDiTS)

W związku z koniecznością ustalenia kwoty zobowiązania Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ wobec Świadczeniodawców z tytułu realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach:Ratownictwo Medyczne oraz Pomoc Doraźna i Transport Sanitarny i planu rzeczowo – finansowego na rok 2013, uprzejmie informujemy o możliwości pobrania zapytania ofertowego ze strony internetowej Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ służącego do przygotowania dokumentacji aktualizacyjnej.

Jednocześnie przypominamy, że każdy Świadczeniodawca zobowiązany jest dokonać aktualizacji danych w Portalu Świadczeniodawcy, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z realizacji zapisów ustawy o działalności leczniczej oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczególnego sposobu ich nadawania. Zaktualizowane dane stanowią podstawę do przygotowania dokumentacji aktualizacyjnej na rok 2013. Dokumentację aktualizacyjną, przygotowaną w NFZ-KO na podstawie zapytania ofertowego i profilu świadczeniodawcy należy składać w wersji elektronicznej i papierowej od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa lub przesłać drogą pocztową w terminie do dnia 30 listopada 2012 roku.

Wydrukowany formularz dokumentacji aktualizacyjnej winien być opatrzony na każdej stronie wydruku kolejnym numerem oraz podpisami lub parafami osób uprawnionych do reprezentowania Świadczeniodawcy.

Wraz z dokumentacją aktualizacyjną należy również złożyć:

 • wniosek w sprawie rachunku bankowego do przyszłej umowy na rok 2013 (zał. nr 3 do zarządzenia Nr 59/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 października 2012 r.),
 • kopię dokumentów rejestracyjnych - w przypadku zgłoszenia w dokumentacji aktualizacyjnej nowych ambulansów,
 • pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Świadczeniodawcy, w szczególności do złożenia dokumentacji aktualizacyjnej na rok 2013 - w przypadku gdy Świadczeniodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika.

Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz.U. 2008.164.1027, z późn.zm.),
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011.112.654 ze zm.),
 • Ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - stanowiące załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2008.81.484),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczególnego sposobu ich nadawania (Dz.U. 2012.594),
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2011.293.1729),

Pomoc Doraźna i Transport Sanitarny

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U.2009.140.1143 ze zm.),
 • Zarządzenie Nr 70/2009/DSM Prezesa NFZ z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny, zmienione Zarządzeniem Nr 80/2009/DSM z dnia 27 listopada 2009 r.

Ratownictwo Medyczne

 • Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2006.191.1410 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego (Dz.U.2009.139.1137),
 • Zarządzenie Nr 65/2012/DSM Prezesa NFZ z dnia 17 października 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne.

W przypadku pytań lub wątpliwości w sprawach merytorycznych proszę o kontakt telefoniczny z Sekcją Ratownictwa Medycznego MOW NFZ: telefon (22) 480 43 79, 480 43 80.

Adam Twarowski
Dyrektor MOW NFZWarszawa, 23 listopada 2012 roku


 

 


 
 
© Narodowy Fundusz Zdrowia 2008
Narodowy Fundusz Zdrowia