logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Konkursy

Kontraktowanie 2017: Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

01-09-2017

W dniu 1 września 2017 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie:

 • świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym:
 • obszar grupy gmin: Marki, Ząbki, Zielonka

(populacja od 75 do 100 tys. – cena oczekiwana 141 000 zł/ryczałt miesięczny)

Harmonogram postępowania konkursowego:

 • Ogłoszenie postępowań - 1.09.2017 r.
 • Składanie ofert - 15.09.2017 r.
 • Otwarcie ofert - 19.09.2017 r.
 • Rozstrzygnięcie postępowań - 22.09.2017 r.

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ


Ważne informacje


Do ofert wskazane jest dołączenie dokumentów, określonych w § 14 zarządzeniu nr 18/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z późn. zm.

 1. oświadczenie oferenta o wpisach do rejestrów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ww. zarządzenia;
 2. oświadczenie oferenta potwierdzającego, że obowiązkowe ubezpieczenie OC zostanie zawarte na cały okres trwania umowy z Funduszem;
 3. w przypadku zlecenia podwykonawcom udzielania świadczeń opieki zdrowotnej objętych umową – kopię zawartej umowy z podwykonawcą (bez postanowień określających finansowanie) albo zobowiązanie podwykonawcy do zawarcia umowy z oferentem, zawierające zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli;
 4. w przypadku braku podwykonawcy, o którym mowa w pkt. 4 – oświadczenie, że oferent będzie wykonywał umowę samodzielnie bez zlecania podwykonawcom udzielania świadczeń będących przedmiotem umowy;
 5. oświadczenie oferenta zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do ww. zarządzenia;
 6. w przypadku, gdy oferent jest reprezentowany przez pełnomocnika – pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, w szczególności do złożenia oferty, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania oferenta wynika z dokumentów przedstawionych wraz z ofertą;
 7. wzór podpisu i parafy osoby podpisującej formularz ofertowy i ofertę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do ww. zarządzenia;
 8. zgoda na doręczanie przez komisję konkursową oświadczeń i zawiadomień za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do zarządzenia;

oraz

- wydruk wniosku w sprawie rachunku bankowego, utworzony w systemie SZOI (w ramach przyszłej umowy, rok 2017, typ umowy 0112).


Jednocześnie przypominam, że właściwym VIII kodem charakteryzującym specjalność komórki organizacyjnej zakładu leczniczego, odpowiadającym zakresowi świadczeń nocnej  i świątecznej opieki zdrowotnej jest kod 0016Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r, poz. 999).

 

Michał Dzięgielewski
Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
 

Wszystkie aktualności