logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Konkursy

Kontraktowanie 2017: Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

21-08-2017

W dniu 21.08.2017 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w następujących zakresach świadczeń:

 • świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia do 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym:


cena oczekiwana 81 500 zł/ryczałt miesięczny; • świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym: 
cena oczekiwana:  • populacja od 50 do 75 tys. – 111 250 zł/ryczałt miesięczny,

  • populacja od 75 do 100 tys. – 141 000 zł/ryczałt miesięczny,

  • populacja od 100 do 125 tys. – 170 750 zł/ryczałt miesięczny,

  • populacja od 125 do 150 tys. – 200 500 zł/ryczałt miesięczny, 

  • populacja od 150 do 175 tys. – 230 250 zł/ryczałt miesięczny.Harmonogram postępowania konkursowego:

 • Ogłoszenie postępowań – 21.08.2017 r.
 • Składanie ofert – 4.09.2017 r.
 • Otwarcie ofert – 6.09.2017 r.
 • Rozstrzygnięcie postępowań – 15.09.2017 r.

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

 

Ważne informacje!


Do ofert wskazane jest dołączenie dokumentów, określonych w § 14 zarządzeniu
nr 18/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z późn. zm.
    1.    oświadczenie oferenta o wpisach do rejestrów, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ww. zarządzenia;

    2.    oświadczenie oferenta potwierdzającego, że obowiązkowe ubezpieczenie OC zostanie zawarte na cały okres trwania umowy z Funduszem;

    3.    w przypadku zlecenia podwykonawcom udzielania świadczeń opieki zdrowotnej objętych umową – kopię zawartej umowy z podwykonawcą (bez postanowień określających finansowanie) albo zobowiązanie podwykonawcy do zawarcia umowy
z oferentem, zawierające zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli;

    4.    w przypadku braku podwykonawcy, o którym mowa w pkt. 4 – oświadczenie,
 że oferent będzie wykonywał umowę samodzielnie bez zlecania podwykonawcom udzielania świadczeń będących przedmiotem umowy;

    5.    oświadczenie oferenta zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do ww. zarządzenia; 

    6.    w przypadku, gdy oferent jest reprezentowany przez pełnomocnika – pełnomocnictwo
do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, w szczególności do złożenia oferty, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania oferenta wynika
z dokumentów przedstawionych wraz z ofertą;

    7.    wzór podpisu i parafy osoby podpisującej formularz ofertowy i ofertę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do ww. zarządzenia; 

    8.    zgoda na doręczanie przez komisję konkursową oświadczeń i zawiadomień 
za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do zarządzenia; 


oraz

- wydruk wniosku w sprawie rachunku bankowego, utworzony w systemie SZOI
(w ramach przyszłej umowy, rok 2017, typ umowy 0112)Właściwym VIII kodem charakteryzującym specjalność komórki organizacyjnej zakładu leczniczego, odpowiadającym zakresowi świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej jest kod 0016Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r, poz. 999).


Michał Dzięgielewski
Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
Mazowieckiego OW NFZ

 

Wszystkie aktualności