logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Sprawozdawanie raportów list oczekujących przekazywanych komunikatem danych (format XML)

Sprawozdawczości w formacie XML (raporty klx) podlegają dane dotyczące list oczekujących do komórek organizacyjnych oraz na świadczenia wymienione w publikowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia słownikach.

Aktualne słowniki komórek organizacyjnych oraz świadczeń objętych ww. sprawozdawczością:

Co miesiąc, nie później niż w terminie 10 dni od zakończenia miesiąca, świadczeniodawcy prowadzący listy oczekujących do komórek organizacyjnych/procedur mają obowiązek przekazać komunikatem XML sprawozdanie.

Każde sprawozdanie powinno zawierać:*

1. Dane świadczeniobiorców wpisanych w każdym harmonogramie przyjęć (wg grup osób wyodrębnionych ze względu na kategorię świadczeniobiorców w harmonogramie):

 • liczbę świadczeniobiorców wpisanych w harmonogramie przyjęć według stanu na ostatni dzień miesiąca,
 • liczbę świadczeniobiorców skreślonych w okresie sprawozdawczym z harmonogramu przyjęć,
 • liczbę świadczeniobiorców skreślonych w okresie sprawozdawczym z harmonogramu przyjęć z powodu udzielenia świadczenia.

2. Dane dotyczące oczekujących na świadczenie wpisanych na każdą listę oczekujących (wg grup osób wyodrębnionych ze względu na kryteria medyczne, zastosowane przy wyznaczaniu planowanego terminu udzielenia świadczenia):

 • identyfikator osoby, kod identyfikatora oraz imię (imiona) i nazwisko każdego świadczeniobiorcy wpisanego na listę oczekujących według stanu na ostatni dzień miesiąca, a jeżeli świadczeniobiorca w okresie sprawozdawczym został wpisany na listę oczekujących ze względu na zmianę dotychczas posiadanej kategorii świadczeniobiorcy w harmonogramie przyjęć - dodatkowo wskazanie tej kategorii przed dokonaniem zmiany,
 • identyfikator osoby, kod identyfikatora oraz imię (imiona) i nazwisko każdego świadczeniobiorcy skreślonego w okresie sprawozdawczym z listy oczekujących, jeżeli przyczyną skreślenia była zmiana kategorii świadczeniobiorcy w harmonogramie przyjęć, ze wskazaniem kategorii po dokonaniu zmiany,
 • liczbę świadczeniobiorców, których termin udzielenia świadczenia uległ w okresie sprawozdawczym zmianie w wyniku skorzystania z możliwości zmiany (tj. z możliwości zmiany terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorców oczekujących na udzielenie świadczenia wpisanych na tę listę, którym określono termin udzielenia świadczenia w przedziale między 7. a 30. dniem liczonym od upływu terminu wyznaczonego dla świadczeniobiorcy, który nie stawił się u świadczeniodawcy w celu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej lub zrezygnował z udzielenia tego świadczenia).

3.    Datę okresowej oceny każdej prowadzonej przez świadczeniodawcę listy oczekujących.***

WAŻNE!!!

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz.U z 2018 r. poz. 2429) świadczeniodawcy mogą do dnia 31 grudnia 2019r. nie prowadzić harmonogramu przyjęć. Oznacza to, że w okresie od 01 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. przekazują dane do Oddziału Funduszu na dotychczasowych zasadach.

Poniżej prezentujemy dotychczasowe zasady przekazywania comiesięcznych danych o listach oczekujących:

I. Każde sprawozdanie ma zawierać określone w podziale na kategorie medyczne: przypadek pilny oraz przypadek stabilny następujące dane**:

 • liczbę oczekujących według stanu na ostatni dzień miesiąca z uwzględnieniem identyfikatora osoby oraz kodu identyfikatora, a także imienia i nazwiska świadczeniobiorcy,
 • średni czas oczekiwania na udzielenie świadczenia (obliczony zgodnie ze wzorem),
 • liczbę osób skreślonych z listy oczekujących w danym okresie sprawozdawczym,
 • liczbę osób skreślonych z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia w danym okresie sprawozdawczym,
 • liczbę skreślonych z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia w ostatnich 3 miesiącach,
 • datę okresowej oceny każdej prowadzonej przez świadczeniodawcę listy oczekującej***

II. Średni czas oczekiwania oblicza się odrębnie dla każdej grupy osób wpisanych na listę oczekujących na udzielenie świadczenia w poszczególnej komórce organizacyjnej lub na poszczególną procedurę medyczną lub świadczenia w określonym zakresie (z wyłączeniem listy art. 20 ust. 12 ustawy****

Osoba wpisana na listę oczekujących na określoną procedurę medyczną lub świadczenie w określonym zakresie nie może być jednocześnie wykazywana na liście oczekujących na udzielenie świadczenia w komórce organizacyjnej, w której ta procedura lub świadczenie w określonym zakresie będą wykonywane.

Średni rzeczywisty czas oczekiwania obliczony jest zgodnie ze wzorem*****

T = D/L

gdzie:

T – średni czas oczekiwania
D – łączna liczba dni oczekiwania, gdzie: D = d1 + d2 + … dn,
dn – liczba dni oczekiwania każdej osoby skreślonej w okresie ostatnich trzech miesięcy z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia, na które oczekiwała, liczona od daty wpisania na listę oczekujących do daty rozpoczęcia wykonania świadczenia,
L – łączna liczba osób skreślonych w ostatnich trzech miesięcy z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia.

WAŻNE!

W przypadku błędów walidacji pojawiających się przy przekazywaniu raportów list oczekujących w formacie XML należy zapoznać się z aktualnym wykazem błędów walidacji i weryfikacji, który udostępniany jest na stronie internetowej Centrali NFZ.

________________________________________
*§ 8 ust. 4 pkt. 1-3 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1207).
**§ 8 ust. 2 pkt. 1 oraz 2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2016, poz.192 z późn.zm.).
***art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 j.t.).
**** Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn.zm.).
***** Załącznik nr 7 do Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.192 z późn.zm.).