logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Skierowanie

1. Jakie dane powinno zawierać skierowanie?

Zgodnie z art. 20 ust. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniach zdrowotnych dołącza się do prowadzenia list oczekujących oryginał skierowania przedstawiony przez świadczeniobiorcę, w przypadku świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na podstawie skierowania. W związku z powyższym należy przypomnieć, że skierowanie do szpitala lub innego podmiotu, lub na badanie diagnostyczne lub konsultację stanowi zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 1 i 2 rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresów i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069) dokumentację indywidualną zewnętrzną, tym samym musi spełniać rygory, które ustawodawca przewidział dla dokumentacji medycznej. Zgodnie z § 9 ust. 2 oraz § 17 ust. 3 rozporządzenia skierowanie na badanie lub konsultację albo do szpitala, zawiera:

 1. oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie,
 2. oznaczenie pacjenta w sposób określający jego tożsamość (zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta),
 3. oznaczenie rodzaju przedsiębiorstwa podmiotu, do którego kieruje się pacjenta na badanie lub konsultację;
 4. rozpoznanie ustalone przez osobę kierującą,
 5. inne informacje lub dane, w szczególności rozpoznanie ustalone przez lekarza kierującego lub wyniki badań diagnostycznych, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania lub konsultacji;
 6. datę wystawienia skierowania;
 7. oznaczenie osoby kierującej na badanie lub konsultację tj.:
 • nazwisko i imię,
 • tytuł zawodowy,
 • uzyskane specjalizacje,
 • numer prawa wykonywania zawodu - w przypadku lekarza, pielęgniarki i położnej,
 • podpis.

Ponadto jednym z zasadniczych rygorów, jakie musi spełniać każdy dokument wpisywany w dokumentację medyczną - a więc m.in. skierowanie - jest zgodnie z § 4 ust. 1 w/w rozporządzenia zapis mówiący o tym, że wpisu w dokumentacji dokonuje się w sposób czytelny. Powyższe oznacza, że dane medyczne naniesione na skierowaniu, w szczególności rozpoznanie ustalone przez lekarza kierującego, winny być naniesione w sposób stwarzający możliwość zapoznania się z jego treścią.

2. Co w przypadku gdy skierowanie nie zostanie zrealizowane np. pacjent nie zgłosi się w wyznaczony dzień, w jaki sposób należałoby zwrócić oryginał skierowania świadczeniobiorcy?

Ustawodawca nie precyzuje trybu zwrotu świadczeniobiorcy oryginału skierowania, tym samym należy pozostawić w tym zakresie dowolność świadczeniodawcy. Należy jednak zaznaczyć, że świadczeniodawca powinien posiadać dowód wywiązania się z obowiązku zwrotu skierowania (np. dowód nadania listu poleconego lub dowód odbioru osobistego przez pacjenta).

3. Jak powinien postąpić świadczeniodawca, gdy zgłasza się do niego świadczeniobiorca z nowym skierowaniem np. z powodu „kontrola po wstrząśnieniu mózgu”, w przypadku gdy wskazany świadczeniobiorca jest objęty planem leczenia, ale z powodu innej jednostki chorobowej? Czy należy go umieścić na liście oczekujących?

Należy takiego świadczeniobiorcę umieścić na liście oczekujących, a przy wyznaczaniu planowanego terminu udzielania świadczenia, świadczeniodawca powinien wziąć pod uwagę również choroby współistniejące.

4. Jak należy rozumieć przepis dotyczący dołączenia oryginału skierowania do prowadzonej przez świadczeniodawców listy oczekujących?? Czy w związku z obowiązkiem prowadzenia list oczekujących w wersji elektronicznej systemy świadczeniodawców powinny umożliwić podłączenie skanu skierowania do prowadzonych list?

Przepis ten należy rozumieć jako obowiązek przechowywania przez świadczeniodawcę dostarczonych przez świadczeniobiorców wpisanych na listę oczekujących oryginałów skierowań. Świadczeniodawca na liście oczekujących w celu ułatwienia pracy może odnotować fakt posiadania takiego skierowania.

5. Świadczeniobiorca zobowiązany jest dostarczyć oryginał skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z list oczekujących. Czy to oznacza, że świadczeniodawca ma obowiązek skreślenia pacjenta z listy po 14 dniach roboczych od daty wpisania na listę? Czy świadczeniodawca poniesie jakieś konsekwencje w przypadku nie skreślenia pacjenta z listy po 14 dniach roboczych lub gdy zaakceptuje dostarczenie skierowania przez pacjenta w terminie późniejszym?

Świadczeniobiorca jest zobowiązany do dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.

Termin liczony jest zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, tj.:

 • do terminu nie jest wliczany dzień dokonania wpisu na listę oczekujących,
 • termin kończy się z upływem ostatniego dnia,
 • jeśli koniec  terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa następnego dnia,
 • w przypadku przesłania skierowania pocztą- liczy się data nadania przesyłki pocztowej (listu).

Z uwagi na fakt, że skierowanie może być dostarczone pocztą, skreślenie z listy powinno nastąpić nie później niż 28 dni od daty wpisu na listę oczekujących, przyjmując dwutygodniowy okres dostarczania przez pocztę (przyjmując alternatywne rozwiązanie, tj. świadczeniodawca skreśla wszystkie osoby oczekujące, które wysłały skierowanie pocztą, a nie wpłynęło ono do świadczeniodawcy. Przywracanie na listę oczekujących będzie wiązać się z koniecznością przekazywania do NFZ korekt danych z zakresu list oczekujących głównie w zakresie liczby osób oczekujących i wykazu osób oczekujących).

6. Czy skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne zachowuje swoją ważność w sytuacji, gdy świadczeniodawca u którego pacjent został zapisany na listę oczekujących zaprzestał realizacji umowy zawartej z NFZ o udzielanie  świadczeń opieki zdrowotnej?

Wymóg zarejestrowania skierowania w terminie 30 dni od jego wystawienia, określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 465 z późn.zm.) w sytuacji, opisanej w pytaniu został zachowany, skoro świadczeniobiorca został wpisany na listę oczekujących na udzielone świadczenia. Prawa świadczeniobiorcy w związku z zaprzestaniem realizacji przez świadczeniodawcę umowy zawartej z NFZ opisują przepisy art. 20 ust. 10a – 10d ustawy z dnia ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 j.t.). Z treści tych przepisów wyraźnie wynika, że świadczeniobiorca w opisanej wyżej sytuacji, po otrzymaniu od dotychczasowego świadczeniodawcy zaświadczenia o wpisaniu na listę oczekujących i dacie zgłoszenia się świadczeniobiorcy oraz zwróconego oryginału skierowania, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez innego świadczeniodawcę wykonującego umowę w danym zakresie. Nowy świadczeniodawca umieszczając świadczeniobiorcę na liście oczekujących uwzględnia datę zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy zawartej z NFZ. Z tej procedury wynika, że w opisanej sytuacji skierowanie zachowuje swoją ważność także w przypadku ponownego wpisania na listę oczekujących u nowego świadczeniodawcy.