logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Kary umowne

Niewykonanie dyspozycji art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 j.t.) narusza art. 193 pkt. 5a niedopełnienie obowiązku dotyczącego sprawozdawczości z zakresu list oczekujących jest traktowane, jako nienależyte wykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy. W takiej sytuacji może być nałożona na świadczeniodawcę kara umowna zgodnie z § 30 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 r. poz. 1146 z późn. zm.).

Dodatkowo zgodnie z art. 23 ust. 5 wyżej wymienionej ustawy informacje z zakresu list oczekujących publikowane są na stronie internetowej Mazowieckiego OW NFZ. Tym samym rzetelne prowadzenie i przekazywanie list oczekujących jest konieczne w celu dostarczenia świadczeniobiorcom aktualnych informacji o dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej.