logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Data oceny list oczekujących

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 j.t.) listy oczekujących podlegają okresowej, co najmniej raz w miesiącu ocenie pod względem prawidłowości prowadzenia dokumentacji, czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia oraz zasadności i przyczyn zmian terminów udzielenia świadczenia.

Ocena dokonywana jest przez jeden z niżej wymienionych podmiotów w zależności od rodzaju umowy zawartej przez świadczeniodawcę z Narodowym Funduszem Zdrowia:

  1. zespół oceny przyjęć powołany przez świadczeniodawcę – w przypadku szpitali. W skład zespołu wchodzą lekarz specjalista w specjalności zabiegowej, lekarz specjalista w specjalności niezabiegowej oraz pielęgniarka naczelna, a w razie jej braku inna pielęgniarka albo położna. Obowiązkiem zespołu oceny przyjęć jest sporządzanie szczegółowego raportu i przedstawienie go świadczeniodawcy,
  2. kierownika świadczeniodawcy – w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej,
  3. świadczeniodawcę – w sytuacji innej niż wyszczególnionej w pkt. 1 i 2.

Informacja o dacie oceny list oczekujących przekazywana jest, zarówno w raportach list oczekujących przekazywanych w formacie XML, jak i wprowadzana w aplikacji Kolejki Centralne AP-KOLCE.