logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Zawieranie umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2018 i lata następne

14-02-2018

Ogłoszenie w sprawie postępowania o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2018 i lata następne
w następującym zakresie:

  • zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej - 07-18-000190/ZPO/12/2/06

W publikatorze informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów MOW NFZ, dla wnioskodawców ubiegających się o zawarcie umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, dostępne jest zapytanie wnioskowe wraz z zaproszeniem do składania wniosków o zawarcie umowy w w/w rodzaju.

MOW NFZ informuje, że na podstawie art. 159 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1938 ze zm.), umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne zawiera się na okres do 31 grudnia 2020 r.

Wnioski złożone do 10 dnia każdego kolejnego miesiąca, będą rozpatrzone w czasie umożliwiającym zawarcie umowy od pierwszego dnia kolejnego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego). Wnioski o zawarcie umów ZPO mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego.

Wnioskodawca może złożyć w Mazowieckim OW NFZ tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń ZPO. W przypadku, gdy wnioskujący zgłasza kilka miejsc udzielania świadczeń, składa jeden wniosek uwzględniając w nim każde z miejsc udzielania świadczeń (jedna koperta).

Wniosek sporządzony w aplikacji NFZ-KO należy złożyć w formie elektronicznej i papierowej (jeden egzemplarz formularza wniosku).

UWAGA: Przy tworzeniu dokumentacji wnioskowej w NFZ-KO należy wprowadzić prawidłową datę początkową obowiązywania umowy (domyślnie ustawiana jest data 01-04-2018).

Wnioski należy składać drogą pocztową lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w siedzibie MOW NFZ  00-613 Warszawa ul. Chałubińskiego 8.

Wnioskodawcy, którzy chcą nawiązać współpracę z MOW NFZ w 2018 roku, powinni zwrócić się do Oddziału z wnioskiem o udostępnienie konta w portalu NFZ (SZOI).

Jednocześnie informuję, że zasady postępowania oraz wymagania wobec świadczeniodawców zostały określone w Zarządzeniu Nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny z pracownikami Działu Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne MOW NFZ w Warszawie:  22 279 79 47; 22 279 79 48;  22 279 79 49;  22 279 79 50; 22 279 79 51; 22 279 79 28; 22 279-79-57.

Dodatkowe informacje o postępowaniach, wymaganych dokumentach i aktach prawnych dostępne poniżej:

Materiały informacyjne oraz załączniki

Wykaz aktów prawnych

Publikator informacji o postępowaniach

Instrukcja NFZ-KO

Dostęp do SI SZOI
 

Wszystkie aktualności