logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Sprawozdawczość z zakresu list oczekujących od stycznia 2015 r.

30-12-2014

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z podpisanym w dniu 18 grudnia 2014 r. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych ulegnie zmianie zakres sprawozdawanych danych, sposób, a także częstotliwość przekazywanych raportów list oczekujących.

Jedną z istotnych zmian jakie zostały wprowadzone od styczniu 2015 roku jest rozszerzenie słowników wykorzystywanych w sprawozdawczości z zakresu listy oczekujących. Poniżej przedstawiamy Państwu wykaz opublikowanych słowników:

słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem XML,

słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML,

słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości w udostępnionej przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia aplikacji SZOI Centralny.

Wprowadzony został trzymiesięczny okres przejściowy, w czasie którego świadczeniodawcy mają obowiązek założyć i uzupełnić nowe listy oczekujących na świadczenia. Świadczeniodawcy w pierwszym kwartale 2015 roku powinni przygotować się do sprawozdawania danych statystycznych po 31 marca 2015 roku, w tym informacji o imieniu (imionach), nazwisku, identyfikatorze każdej osoby wpisanej na listę oczekujących objętej sprawozdawczością.

Sprawozdawczość z zakresu list oczekujących można podzielić przede wszystkim ze względu na sposób przekazywania informacji o osobach oczekujących na świadczenia. W przypadku wybranych świadczeń, określonych w załączniku Nr 3 do ww. rozporządzenia świadczeniodawcy będą mieli obowiązek prowadzenia w czasie rzeczywistym list oczekujących w aplikacji SZOI Centralny udostępnianej przez NFZ. Listy oczekujących na świadczenia określone w części II i III załącznika Nr 3 (tj. endoprotezoplastyka stawu biodrowego, endoprotezoplastyka stawu kolanowego, rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego, rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego, zabiegi w zakresie soczewki (zaćma), usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka) oraz świadczenia gwarantowane udzielane na podstawie karty onkologicznej dla świadczeniobiorców objętych diagnostyką mającą na celu rozpoznanie nowotworu złośliwego lub leczeniem mającym na celu wyleczenie tego nowotworu) są prowadzone w aplikacji SZOI Centralny od 1 stycznia 2015 roku. Natomiast listy oczekujących na świadczenia określone w części I i IV w załączniku Nr 3 do ww. rozporządzenia będą sprawozdawane od 1 kwietnia 2015 roku. Dodać należy, że świadczeniodawcy realizujący świadczenia określone w części I i IV rozporządzenia w okresie I kwartału 2015 roku mają prowadzić do aplikacji SZOI Centralny dane dotyczące osób oczekujących na te świadczenia według stanu na dzień 31 marca 2015 roku.

Kolejną ważną zmianą wchodzącą w życie po 1 stycznia 2015 roku jest zmiana wzoru obliczanie średniego czasu oczekiwania na świadczenia. Zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 1 do ww. rozporządzenia średni czas oczekiwania ma być obliczany w oparciu o informacje o osobach skreślonych w ostatnich 3 miesiącach z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia. Średni czas oczekiwania jest określony odrębnie dla kategorii medycznych: przypadek pilny, przypadek stabilny z wyłączeniem list oczekujących, o których mowa w art. 20 ust. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 r. Nr 210. Poz. 2135 z późn. zm.)

Oprócz obowiązku sprawozdawania raportów list oczekujących przekazywanych comiesięcznie do 10-tego dnia danego okresu sprawozdawczego Świadczeniodawcy będą mieli obowiązek przekazywania co najmniej raz w tygodniu informacji o pierwszym wolnym terminie udzielania świadczenia. Dokładne informacje zostaną Państwu przedstawione w oddzielnym komunikacie.

Na stronie internetowej Centrali NFZ zostały opublikowane dodatkowe informacje o zmianach w zakresie sprawozdawczości list oczekujących po 1 stycznia 2015 roku. W związku z powyższym udostępniamy Państwu linki do komunikatów.

 

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie przygotowania sprawozdań z zakresu list oczekujących dla Narodowego Funduszu Zdrowia od stycznia 2015 r. – informacja dla świadczeniodawców

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słowników wykorzystywanych w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

 

 

 

Wszystkie aktualności