logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Ogłoszenie w sprawie postępowania o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ZPO na lata 2022-2025

08-12-2021

Ogłoszenie w sprawie postępowania o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na lata 2022-2025

(dla nowych oferentów)

 

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ na podstawie art. 159 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.), zaprasza do składania wniosków ofertowych o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na okres do 31 grudnia 2025 r., w następujących zakresach:

 • Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne nr postępowania: 07-22-000045/ZPO/12/2/06
 • Zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej nr postępowania: 07-22-000046/ZPO/12/2/06
 • Zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej nr postępowania: 07-22-000047/ZPO/12/2/06
 • Zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu nr postępowania: 07-22-000048/ZPO/12/2/06

na obszarze województwa mazowieckiego.

Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów od 1 stycznia 2022 roku proszeni są o złożenie wniosków ofertowych do dnia 15 grudnia 2021 r.    

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego OW NFZ

W publikatorze informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego OW NFZ, dla wnioskodawców, ubiegających się o zawarcie umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz dla świadczeniodawców zamierzających rozszerzyć umowę o nowy zakres świadczeń, dostępne są zapytania ofertowe wraz z zaproszeniami do składania wniosków o zawarcie umowy w ww. zakresach świadczeń.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu Nr 131/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 października 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne z późn. zm. – zwanym dalej zarządzeniem.

Wnioskodawca może złożyć w Mazowieckim OW NFZ tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń ZPO. W przypadku, gdy wnioskujący posiada jednostki organizacyjne zlokalizowane w różnych miejscach na terenie działania MOW NFZ, składa jeden wniosek uwzględniając w nim każde z miejsc udzielania świadczeń.

Zaproszenia do składania wniosków i zapytania wnioskowe

Wykaz aktów prawnych

Wniosek o zawarcie umowy należy sporządzić w  aplikacji NFZ-KO w oparciu o zapytanie ofertowe dla rodzaju świadczeń ZPO, w formie elektronicznej i papierowej. Forma papierowa stanowi wydruk z aplikacji ofertowej.

Do wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty, o których mowa w zarządzeniu, tj.:

1. Oświadczenie wnioskodawcy, zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia.

2. Oświadczenie wnioskodawcy o wpisach do rejestrów, zgodne ze wzorem określonym w  załączniku nr 3 do zarządzenia.

3. Statut lub umowa spółki – w przypadku wnioskodawców prowadzących działalność w formie spółki innej niż spółka cywilna. W przypadku spółki cywilnej – umowa spółki lub wyciąg z tej umowy zawierający postanowienia o zasadach reprezentacji spółki albo uchwała wspólników spółki cywilnej w przedmiocie zasad reprezentacji spółki lub pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych wspólników do prowadzenia spraw spółki, wykraczających poza zakres zwykłych czynności.

4. Polisa OC lub inny dokument potwierdzający zawarcie przez wnioskodawcę umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń, na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 136b ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

5. Umowy z podwykonawcami zawierające zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy na zasadach określonych w ustawie.

6. Oryginał pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy, w szczególności do złożenia wniosku, udzielony przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania wnioskodawcy wynika z dokumentów przedstawionych wraz  z wnioskiem – w przypadku gdy wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika.

7. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób wymienionych w wykazie personelu określonym w formularzu wniosku (nie dotyczy magistrów i techników farmacji zatrudnionych w aptekach realizujących umowę jako podwykonawca).

8. W przypadku kwalifikacji nabytych w ramach wymaganych kursów wymienionych w załączniku nr 7 do zarządzenia – kserokopie dokumentów potwierdzające odbyte kursy, zawierające informację o liczbie godzin kształcenia.

9. Dokumenty potwierdzające staż pracy personelu zgłoszonego do realizacji świadczeń należy wprowadzić również do SI SZOI.

10. Kserokopie dokumentów potwierdzających prawo do korzystania z lokalu jako miejsca udzielania świadczeń.

11. Wersję papierową wniosku w sprawie rachunku bankowego wygenerowanego w portalu NFZ (SZOI).

Wnioskodawca w formularzu wniosku obowiązany jest do:

 • zgłoszenia wyłącznie produktów będących wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, wymienionych w załączniku do rozporządzenia MZ w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, których zastosowanie jest zgodne z kryteriami przyznawania określonymi w tym załączniku, a nazwa handlowa wyrobu medycznego pozostaje w zgodności z nazwą handlową wyrobu zawartą w zgłoszeniu lub powiadomieniu, o których mowa w art. 59 i 60 ustawy o wyrobach medycznych,
 • wprowadzenia w rubryce model informacji identyfikującej wyrób medyczny w sposób jednoznaczny,
 • zgłoszenia co najmniej jednego wyrobu medycznego w cenie nie wyższej niż limit finansowania  ze środków publicznych, z każdego wyrobu medycznego oznaczonego grupą
  i liczbą porządkową określoną w załączniku do rozporządzenia MZ w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, zgłoszonego w formularzu wniosku,
  z wyłączeniem wyrobów medycznych wykonywanych na zamówienie,
 • zgłoszenia wyrobu medycznego w cenie jednostkowej.

Jeżeli wnioskodawca składa wnioski dotyczące więcej niż jednego zakresu świadczeń, może złożyć wymagane dokumenty  wyłącznie do jednego, dołączając jednocześnie stosowną informację
do pozostałych wniosków, gdzie znajduje się pełna dokumentacja, powołując się na numer postępowania.

Świadczeniodawcy, którzy chcą nawiązać współpracę z MOW NFZ, powinni zwrócić się do Oddziału z wnioskiem o udostępnienie konta w portalu NFZ (SZOI).

Jak uzyskać dostęp do SZOI?

Wnioski mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego drogą pocztową lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w siedzibie MOW NFZ  w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.

Oddział Funduszu rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.  Umowa obowiązuje od pierwszego dnia najbliższego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego) rozpoczynającego się po dniu podpisania umowy. Podpisaną umowę udostępnia się w centralnym systemie obsługi zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny z pracownikami Działu Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne MOW NFZ w Warszawie: 22 279 79 28;  22 279 79 48; 22 279 79 49; 22 279 79 50; 22 279 79 51; 22 279 79 52; 22 279 79 54; 22 279 67 19.

 

Wszystkie aktualności