logo obrazek logo ikonka Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Informacja o możliwości składania wniosków przez jednostki samorządu terytorialnego o dofinansowanie programów polityki...

17-07-2017

Informacja

o możliwości składania wniosków przez jednostki samorządu terytorialnego
o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na 2018 r.

Działając na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U.2017r.,poz.9), Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ informuje o możliwości składania przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków
o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej. 

    Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej określają przepisy przywoływanego rozporządzenia, zgodnie z którymi jednostka samorządu terytorialnego składa wniosek do dnia 1 września roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji programu polityki zdrowotnej.

Wniosek zawiera:

      1. nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

      2. określenie oddziału wojewódzkiego NFZ, do którego adresowany jest wniosek;

      3. wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;

      4. określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;

      5. określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;

      6. harmonogram realizacji programu;

      7. planowane koszty realizacji programu;

      8. opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;

      9. informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu

    10. Zgodnie z art. 48d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tj. Dz.U..2016.1793 ze zm.) do wniosku należy dołączyć pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydana w trybie, o którym mowa w art. 48a ust.3 pkt 2, oraz pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95 c, oraz zgodności  z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym ( Dz. U. poz. 1916).  

Wnioski zawierające powyżej wymienione elementy/dokumenty/ należy składać  w postaci papierowej w kancelarii Mazowieckiego  Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa lub przesłać pocztą. Wnioski rozpatrywane będą w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia upływu terminu do ich złożenia. Podjęcie przez Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ decyzji o dofinansowaniu programu polityki zdrowotnej stanowić będzie podstawę do zawarcia z wnioskodawcą umowy o dofinansowanie programu.

Dyrektor  
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
w Warszawie

 

Wszystkie aktualności